ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ

 

Η ALLERTEC HELLAS A.E. διαθέτει Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης μέσω συνεργασίας με την εταιρία Pharmassist Ltd. στην οποία έχει αναθέσει την διαχείριση του συστήματος, ώστε να πληρεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας.

Στο σύστημα περιλαμβάνονται η καταγραφή και διαχείριση των εισερχόμενων Αναφορών Ανεπιθύμητων Ενεργειών, η αναφορά στις αρμόδιες Αρχές (ΕΟΦ/ΕΜΑ), η υποβολή των Εκθέσεων Περιοδικής Παρακολούθησης Ασφάλειας (ΕΠΠΑ), ο Έλεγχος της Επιστημονικής/Ιατρικής Βιβλιογραφίας, η Εκπαίδευση, η Προετοιμασία και Υποβολή του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου και η Συνεχής Παρακολούθηση του Προφίλ Ασφαλείας των Εγκεκριμένων Προϊόντων.

Μέσω της διαρκούς παρακολούθησης του συστήματος διασφαλίζεται η παροχή ασφαλών σκευασμάτων στους ασθενείς, γεγονός που αποτελεί παράλληλα και απαίτηση της ίδιας της εταιρίας.

Η Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών σχετικών με προϊόντα της ALLERTEC HELLAS A.E. γίνεται είτε μέσω της "Κίτρινης Κάρτας" στον ΕΟΦ ή στην 24ωρη Γραμμή Φαρμακοεπαγρύπνησης στο 210 6561435.